Ultima actualizare: azi, 22:07
Locale

Din 10 septembrie se pot face înscrieri în programul SRL-D 2015. Ajutorul public este de 10.000 euro

SRL-D-finantarePe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut anunţul referitor la data de lansare a Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2015 (SRL-D).

Astfel, începând cu data de 10 septembrie 2015 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului SRL-D 2015.

Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).

Pot înregistra societăţi cu răspundere limitată de tip SRL-D persoanele fizice, întreprinzători debutanţi în afaceri, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu;

b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European.

O condiţie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Energiei, IMM şi Mediul de Afaceri în anul 2015

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 50%, dar nu mai mult de 44.821 lei (aprox. 10.000 euro) pentru fiecare beneficiar. Contribuţia proprie (din surse proprii sau din credit bancar) este de minim 50%.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a)      Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
b)      Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
c)      Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
d)      Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
e)      Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnică de calcul, etc;
f)       Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
g)      Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de producţie/servicii/comerţ;

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei) – pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a)      Costuri curente: materii prime, mărfuri; materiale consumabile, materiale auxiliare;
b)      Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale);
c)      Costuri de training şi formare personal;
d)      Servicii externe: contabilitate; consultanţă fiscală; consultanţă juridică; onsultanţă în management; consultanţă IT; consultant PR; consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri. Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa.
e)      Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi;
f)       Costuri legate de procesul de vânzare;
g)      Costuri administrative;
h)      Chirii pentru spaţii de birouri,  producţie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare);
i)       Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului: racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare; infrastructura necesară racordării la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări; asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.
j)       Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură contribuţia proprie din credit;

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri,  criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor (corporale şi necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură directă cu fluxul subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat  pentru care se solicită finanţare.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului (până acum, potrivit vechilor prevederi, înscrierea on-line a proiectelor se făcea în sesiune continuă).

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare, se completează on-line planul de afaceri.

În vederea înscrierii în cadrul Programului în această sesiune, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (joi, 10 septembrie 2015), timp de 15 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (joi, 24 septembrie 2015), cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului

Ca noutate, admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. HG nr. 679/2015 introduce noi criterii pe baza cărora vor fi evaluate planurile de afaceri înscrise în program.

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Noua grilă de evaluare se poate consulta la finalul fişierului conţinând modelul planului de afaceri (anexa 1).

La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului;  achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; absolvrea unui curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent înregistrării SRL-D la Registrul Comerţului, data şi ora înscrierii în program., în această ordine.

În vederea semnării Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului.

Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit, vor încheia în termen de cel mult 30 zile calendaristice contractul de finanţare cu OTIMMC, după prezentarea dovezii cofinanţării, care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării (contract/ linie de credit, emise de un finanţator de credit autorizat din Romania şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului).

În această perioadă de 30 zile aplicanţii pot solicita aprobarea OTIMMC pentru înlocuirea componentei de credit cu componentă de aport propriu.

În maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  24 noiembrie 2015, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC.

AFN va fi eliberată, într-o singură tranşă, beneficiarilor care au efectuat activităţile eligibile şi au făcut dovada achitării integrale cheltuielilor aferente finanţării acestora, după efectuarea de către reprezentanţii OTIMMC a vizitei la faţa locului, pentru certificarea cheltuielilor.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea OTIMMC bunurile achiziţionate prin program, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile către OTIMMC.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 19.300.000 lei cu posibilitatea suplimentării, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile. Prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 430 de beneficiari.

Un comentariu

  1. eu Răspunde

    multumim pentru informatie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.