Ultima actualizare: ieri, 21:18
Locale

Aleşii locali răspund în nume propriu pentru hotărârile luate. Ce trebuie să ştie noii consilieri! (LEGE)

sedinta constituire consiliul judetean3Consilierii locali şi primarii validaţi în funcţii trebuie să ştie că răspund în nume propriu, inclusiv penal dacă este cazul, pentru hotărârile adoptate în exercitatea mandatelor. Redăm prevederile legale în materia răspunderii aleşilor locali (primari, viceprimari, preşedinte al Consiliului Judeţean, vicepresedinte, consilieri locali, consilieri judeteni) așa cum sunt prevăzute în Legea nr.393/2004 privind alesilor locali. 

Extras din legea menţionată:

,,Răspunderea aleşilor locali

ART. 55

Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

ART. 56

(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.”

 

Conform prevederilor ART. 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale:

,,(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”

Obligaţiile legale ale aleşilor locali menţionate în Legea nr.393/2004:

,,Obligaţiile aleşilor locali:

ART. 45

Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

ART. 46

Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART. 47

Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART. 48

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

ART. 49

Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART. 50

(1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului sau al municipiului Bucureşti.

ART. 51

Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

ART. 52

(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.

(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.

ART. 53

Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private”.

Un comentariu

  1. Boca Ghita Răspunde

    art 478 din 2016 sa nu ae mai vanda lubenita pe margine drumului.in rest puteti fura tot

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe despre Locale
Festivalul Tradițiilor și Meșteșugurilor Populare – Amați, ediția I (FOTO)

Duminică, 26 iunie, în organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul  Consiliului Județean Satu Mare...

Închide