Ultima actualizare: azi, 19:15
Naţionale

ORDONANŢĂ MILITARĂ! Deplasări limitate între orele 6-22! Circulaţie doar în anumite condiţii!

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat astăzi luarea unor noi măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID – 19.

Prin ordonanță este interzisă circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. Totodată, sunt introduse recomandări de circulație pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. De asemenea, se suspendă activitatea comercială a mai multor tipuri de activități comerciale, cum ar fi cabinetele stomatologice sau magazinele din mall-uri, cu excepția celor care vând produse alimentare, veterinare, farmaceutice sau servicii de curățătorie. Măsurile intră în vigoare de duminică, de la ora 22:00.

Redăm în continuare ORDONANŢA MILITARĂ:

 

ORDONANȚA MILITARĂ 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19

Având în vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art.20 lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1.–(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplicăîncepând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2.–(1)Se suspendă temporar activitățilede comercializare cu amănuntul,a produselor și serviciilor,în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepțiavânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceuticeși a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoarăactivități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum estereglementat înanexa la Legea nr. 296/2004privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplicăîncepând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3.–(1)Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectueazănumai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4.–În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
 2. b) deplasareapentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e)deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5.–(1)În intervalul orar22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional,persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte,la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplicăîncepând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6.–(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în careaceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul  României a cetățenilor străini și apatrizilor carefac parte din următoarele categorii:

 1. a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
 2. b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai ConfederațieiElvețiene, cu rezidență în România;
 3. c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 4. d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 5. e) este personaldiplomatic sauconsular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 6. f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 7. g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 8. h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplicăîncepând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7.– (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplicăîncepând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se aplicăîncepând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

 1. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

3.După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. –(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2;
 2. b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;
 3. c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art.6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11.–(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

  

Ministrul Afacerilor Interne

 

15 comentarii

 1. Altu Răspunde

  Ia mai mergeți în aia a mea. Ne-ați lăsat șomeri ,peste o lună două ne dăm în cap pt mâncare. Nu virusul ne omoară ci prostia din noi. Ne-au vrut turmă, acum ne au. Hai oițelor , jucați cum vă cântăm noi din fluier. Peste câteva luni să vedeți voi la sinucideri, morți de inimă,foame,etc . nu virusul lui pește.

 2. hunter Răspunde

  Am o presimtire ca o sa fie si mai rau.
  Asta e doar inceputul.

 3. JALE Răspunde

  FRATILOR E DE PLANS CU ASA CONDUCATORI VA FI VAI DE VIATA NOASTRA NISTE CRETINI LA BUTOANE CARE NU STIU CE SA FACA. PRAPAD O SA FIE. MAI RAU CA IN ITALIA O SA AJUNGEM.
  ACU O LUNA EXACT PE 23.02.2020 ITALIA AVEA 352 DE CAZURI IAR 23.03.2020 AU DEJA 53.425 DE CAZURI SI 4.802 MORTI.
  CINE E CA EI..LATINI..NOI..PAZITI-VA

 4. 😁😁 Răspunde

  Popica sugi.

 5. ...... Răspunde

  Fals! Restricții doar între 22-6! Între 6-22 e doar recomandare! Nu mai induceți în eroare oamenii!

  • Bubu Răspunde

   Nu exista “recomandări” la o ordonanță militară!!! Au încercat să îndulcească ordinul! Problema e, că noi nu suntem un popor care să pricepem nuanțările!

  • bla Răspunde

   Corect. E doar recomandare . Nu va agitati. Puteti iesi cu membrii familiei , dar pastrati distanta fata de altii. Mai mult, te poti plimba si cu 2 oameni care nu sunt membrii de familie.

   • bla Răspunde

    Da daca nu e musai, stati pe curu vostru. Oricum daca trece virusu si raman legile, iesim pe strada si le dam peste cocoasa. Am mai avut noi conducatori executati de popor. NU cred ca s-ar risca statul la tot felu de smecherii.Deocamdata ar fi bine sa le luam recomandarile in serios.

 6. Nimeni Răspunde

  Sa speram ca mesajele autoritatilor vor ajunge si la Bula al nostru si ca acesta nu le va lua drept bancuri.

 7. ... Răspunde

  Probabil urmeaza sa scoata armata pe strada. Nu vad cum altfel vor pricepe oamenii ca trebuie sa se mai linisteasca un pic. Plus in weekend ar trebui limitat programul celor din comert. Multi sunt deschisi absolut inutil. Parerea mea. Pelerinajul asta modern ca hai la mall bine ca se termina si ea. Mai facem si economie. Daca se gandeste fiecare, ce cumpara de obicei duminica? Nu spuneti ca strictul necesar pentru ca aia in momentul de fata se poate cumpara oricand in timpul saptamanii. Dar pe termen mediu si lung va fi jale mare. La vara o sa dam unul altuia in cap, firme inchise de tot, buget la incasari zero, asigurari sociale si de sanatate idem. Vom trage tare vreo zece ani pe putin ca sa revenim la acelasi nivel. Nu vad cum se va redresa industria hoteliera sau turismul. Sunt tari care aveau economia bazata pe ele.

 8. Satmarean Răspunde

  D-lor chiar nu va inteleg. Daca vom merge aiurea pe strazi si vom face nunti ca italienii acum o luna si ceva carnaval la Venetia sigur vom ajunge ca ei. Daca se pun restrictii ca altfel nu intelegem (vezi cei in izolare cum se plimba unii) nu e bine. Dupa voi care e solutia atunci ca oricum nu va este bine? Stati linistit ca nu vor da faliment firmele ,vor continua de unde au lasat si vor avea mult de lucru pt a recupera . Turismul la fel, cei care au dat avans si situatia va reveni toti vor pleca la fel si altii care abia vor astepta sa iasa undeva dupa atata izolare.Asa ca stati acasa si asa avem speranta ca se va termina repede, daca nu atunci chiar va fi jale!!!

 9. Satmarean Răspunde

  Doamne dă să iasă armata în stradă, altfel nu va fi ordine !!!

 10. Jan Răspunde

  Doar așa va fi ordi e și disciplină, că din pacate de celelalte autorități cetățenii nu au pic de respect !!!

 11. Stai acasă Răspunde

  Astea nu sunt măsuri!!!! Trebuie suspendate toate activitățile ( excepție sanatate si alimentație) altfel cei care stam acasa stam degeaba . Eu stau acasa cu copiii de două săptămâni iar soțul lucrează si atunci va intreb daca mai are sens . Din pacate suntem inconștienti si călcat incet și sigur pe urmele Italiei . Ceea ce ma sperie cel mai tare este sistemul sanitar care este la pământ și nu va face fata .
  Stati acasă!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.