Ultima actualizare: azi, 15:17

anunţ
Publicitate

CONVOCATOR – PISCICOLA S.A.

Nr.616/23.12.2020

CONVOCATOR

Subsemnatul, Ioan Ghere, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății PISCICOLA S.A., cu sediul în Livada, sat Adrian, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J30/57/1999, având  CUI RO11476728 , în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 șidispozițiile Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în data de 01.02.2021, la ora 16:00, în Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 13, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea solicitării unui avans de 900.000 euro de la Autoritatea contractantă pentru Programul Operațional  pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

2.Aprobarea constituirii  unei garanții -ipotecă mobiliară / imobiliară – necesară obținerii unei scrisori de garanție de la o instituție financiară bancară/nebancară , prin care să fie garantată restituirea avansului de la pct. 1.

3.Aprobarea încheierii unei asigurări asupra  bunurilor imobil /mobile aduse în garanție .

4.Imputernicirea /mandatarea consiliului de administrație pentru depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă și semnarea contractului aferent , inclusiv cu o valoare mai mare decât cea prevăzută la art. 13.1  alin. XV din Actul constitutiv .

5.Împuternicirea dl. Ghere Ioan , în calitate  de președinte al consiliului de administrație, să semneze în numele și pe seama societățiiși al acționarilor  actele necesare finalizării operațiunilor de la  punctele de mai sus.

6.Stabilirea indemnizației  lunare pentru membrii consiliului de administrație  și pentru cenzori.

Se stabilește data de 25.01.2021,  ca dată de referință pentru dreptul de vot.

In cazul în care la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal , se convoacă a doua AdunareGenerală Extraordinară a Acționarilor pentru data  de 08.02.2021, ora 16 , cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

Ioan Ghere

Președinte al Consiliului de Administrație

Semnătura_____________________