Ultima actualizare: azi, 21:18
adoptie copil
Locale

Totul despre adopţia unui copil

adoptie copilDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare a transmis un comunicat de presă prin care dorește informarea cât mai corectă a sătmărenilor privind adopția unui copil după noul Cod Civil.

Numărul de adopții încheiate în 2012 este de 10, iar în ultimii 2 ani s-a finalizat adopţia la un număr de aproximativ 30 de copii. Numărul copiilor la care nu s-a reuşit identificarea persoanelor/familiilor atestate şi doritoare din păcate este dublu. Copiii la care nu s-a reuşit identificarea unei familii adoptatoare sunt copii care fac parte din categoria celor greu adoptabili din motive ca : vârsta, etnia, starea de sănătate.

19 familii au fost atestate în anul 2012 și 3 familii în 2013. 7 copii sunt adoptabili, 21 sunt cuprinși în planul individual de protecție cu finalitatea adopție și 12 copii sunt în așteptarea sentinței de deschidere a procedurii de adopție.

În momentul de faţă Compartimentul Adopţii Satu Mare are în evidenţă un număr de 2 familii aflate în perioada de potrivire  cu copii eligibili pentru adopţie, 13 familii atestate aflate în faza de aşteptare fie din motive de neidentificare a copiilor, fie din motive de neacceptare a copiilor prezentaţi și 5 familii aflate în perioada de evaluare în vederea obţinerii atestatului de familii apte să adopte.

ADOPTIA este operaţiunea juridică prin care se rup legăturile biologice anterioare şi se crează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legăturile de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Cadrul juridic în materia adopţiei a fost revizuit în sensul redefinirii noţiunilor de adopţie internă (cetăţeni români cu domiciliul stabil în România, fără absenţe mai mari de 3 luni în ultimele 12 luni) şi adopţie internaţională (cetăţeni străini sau cetăţeni străini stabiliţi pe teritoriul altui stat).

De asemenea, o serie de dispoziţii ce vizează condiţiile de fond ale adopţiei au fost corelate cu Noul Cod Civil. Noile reglementări oferă soluţii pentru ca anumite categorii de copii, cum este cazul celor cu părinţi necunoscuţi, să poată fi mai repede adoptaţi. Astfel, copiii cu părinţi necunoscuţi pot fi declaraţi adoptabili după 30 de zile de la emiterea certificatului de naştere. Este reglementată, de asemenea, situaţia copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială, faţă de care părinţii manifestă dezinteres timp de un an, astfel încât aceşti copii să poată fi declaraţi adoptabili după un an în cazul când Direcţia de Asistenţă Socială constată clar că nu a existat nici o legătură între copil şi familia biologică şi că nu există posibilităţi de reintegrare a lui.

O altă reglementare importantă se referă la introducerea probei ADN-ului în cadrul procedurii de încuviinţare a adopţiilor unor copii care provin din relaţii extraconjugale ale soţiilor.

CINE POATE ADOPTA UN COPIL?

Orice persoană sau familie care a fost atestată ca aptă să adopte un copil. În acelaşi timp, trebuie îndeplinite câteva condiţii de fond, printre care :

-adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul;

-adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţii morale şi condiţii materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului;

-persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal sau cei cu consum illicit de droguri nu pot adopta;

-două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie;

-două persoane de acelaşi sex nu pot adopta împreună un copil.

 PRIORITATEA LA ADOPŢIE

În adopţie se acordă prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine intersului său superior (exemplu : aici putem regăsi situaţia asistenţilor maternali).

PAŞII NECESARI DE URMAT ÎN PROCEDURA ADOPŢIEI DE CĂTRE O PERSOANĂ/FAMILIE

-informarea şi consilierea prealabilă asupra procedurii adopţiei la sediul DGASPC;

-depunerea dosarului de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte cu documentele indicate de către reprezentanţii DGASPC – Compartimentul Adopţii şi prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi Normele Metodologice de aplicare a acestei legi;

-evaluarea persoanei/familiei în vederea obţinerii atestatului (atestat care este valabil 1 an de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii). Evaluarea are o componentă socială şi una psihologică, precum şi întâlniri/consilieri în grup ce vizează pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte. Evaluarea se realizează pe o perioadă de până în 120 de zile;

-potrivirea dintre un copil adoptabil şi persoana/familia atestată, ca aptă fiind să adopte. Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează cea mai potrivită persoană/familie atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului. În momentul de faţă, Oficiul Român pentru Adopţii iniţiază procesul de potrivire dintre un copil şi o familie, iar direcţiile continuă această etapă prin facilitarea întâlnirilor între copil şi familie, acordându-se prioritate acomodării acestora şi ulterior dezvoltării unei relaţii de ataşament;

-încredinţarea în vederea adopţiei pentru o perioadă de 90 de zile – perioadă în care copilul locuieşte efectiv la domiciliul persoanei/familiei adoptatoare. În această perioadă, direcţia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat, întocmind în acest sens rapoarte bilunare,

– încuviinţarea adopţiei,

-monitorizarea postadopţie pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţare

PRIMUL PAS : MOMENTUL ÎN CARE CUPLUL IA DECIZIA SĂ ÎNFIEZE UN COPIL. CE TREBUIE SĂ FACĂ PENTRU A OBŢINE ATESTATUL DE FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE UN COPIL?

 1. să se adreseze DGASPC-ului pe a cărui raza teritorială domiciliază pentru a beneficia de informarea şi consilierea prealabilă asupra procedurii adopţiei, semnarea raportului de informare asupra procedurii adopţiei şi preluarea listei cu actele necesare întocmirii dosarului de evaluare,
 2. verificarea documentelor, precum şi identificarea eventualelor interdicţii la adopţie se realizează de către un consilier juridic în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii,
 3. participarea şi colaborarea la activităţile de evaluare şi consiliere

SE FACE O EVALUARE A FAMILIEI ADOPTATOARE ÎN MAI MULTE ETAPE?

-evaluarea părintelului potenţial adoptator se realizează atât la nivel individual şi de cuplu cât şi la nivel de grup cu alte persoane/familii care doresc să adopte, care impart aceleaşi probleme, situaţii de viaţă, dorinţe, etc.,

-de asemenea evaluaera şi consilierea este realizată atât din punct de vedere social prin întrevederi individuale cu asistentul social din cadrul compartimentului de specialitate, care va analiza şi sistemul de sprijin cât şi cu psihologul care va analiza profilul psihologic, resursele disponibile, motivaţia familiei şi pregătirea persoanei/cuplului pentru asumarea rolurilor de părinte în adopţie

CARE ESTE PASUL URMĂTOR? CUM SE FACE POTRIVIREA ÎNTRE COPIL ŞI FAMILIE ?

-după finalizarea activităţilor de evaluare şi consiliere, persoana/familia potenţial adoptatoare primeşte o copie a raportului final de evaluare în care sunt menţionate observaţiile şi recomandările specialiştilor compartimentului adopţii, iar ulterior directorul instituţiei eliberează atestatul de persoană/familie aptă să adopte. Informaţiile relevante despre familie se introduc în Registrul Naţional de Adopţii,

-în baza informaţiilor deţinute de către Oficiul Român pentru Adopţii despre persoanele/familiile atestate la nivel naţional şi copiii declaraţi eligibili pentru adopţie înscrişi în Registrul Naţional de Adopţii, printr-un sistem informatizat se realizează potrivirea la nivel teoretic. În acest sens, Oficiul ia în calcul anumite criterii (dacă există rude până la gradul IV care doreşte să adopte copilul, dacă copilul are viaţă de familie cu o durată de cel puţin 6 luni cu o persoană/familie adoptatoare, dacă copilul are fraţi/surori adoptaţi/adoptabili, judeţul de domiciliu al copiilor şi al familiilor, vârsta copilului corelată cu vârsta pentru care este pregătiră familia să adopte un copil, originea etnică a copilului, sexul copilului,limba vorbită de copil şi de familia adoptatoare, starea de sănătate a copilului şi nivelul de dezvoltare al acestuia şi capacitatea familiei de a răspunde nevoilor unui copil cu o anumită stare de sănătate/un anumit nivel de dezvoltare),

-după transmiterea listei de către Oficiul Român pentru Adopţii către DGASPC cu un număr de cel mult 10 adoptatori/familii adoptatoare pentru fiecare copil, DGASPC-urile continută potrivirea teoretică luând în considerare anumiţi factori cheie clar definiţi de legislaţia în vigoare, urmărindu-se în primul rând interesul superior al copilului (exemplu de factori cheie : din copilăria timpurie (0-1 an), din istoria copilului, diferenţele dintre vârsta cronologică şi vârsta de dezvoltare, originea etnică şi cultural, religia, limba, nevoi de sănătate, nevoi emoţionale, comportamentale, inclusive tulburări de ataşament, nevoi educaţionale, principalele trăsături de personalitate, interese, aptitudini, trăsături fizice, dorinţe exprimate de copil în legătură cu adopţia, factori geografici şi de mediu, componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului),

-după selectarea celei mai potrivite persoane/familii adoptatoare, Compartimentul Adopţii sprijină întâlnirile dintre copil şi persoana/familia adoptatoare atât în mediul de viaţă al copilului cât şi în afara acestuia, furnizează informaţii cu privire la carcaterisiticile, nevoile şi istoria copilului, oferind suport necesar pentru a putea depăşi/clarifica eventualele îngrijorări

DUPĂ ACEASTĂ FAZĂ ESTE ÎNCREDINŢAT COPILUL ÎN VEDEREA ADOPŢIEI ?

-Da. În termen de 5 zile de la finalizarea Raportului final de potrivire, direcţia în a cărei rază teritorială este situat domiciliul copilului prin intermediul compartimentului de specialitate (exemplu : juridic), sesizează instanţa judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

– Mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare se realizează în baza unui certificat de grefă (exemplu : chiar în ziua procesului)

-Pe toată durata perioadei de încredinţare în vederea adopţiei (90 de zile), Compartimentul Adopţii urmăreşte evoluţia copilului şi relaţiile dintre acesta şi familia adoptatoare, realizând, în acest sens, vizite bilunare.

CUM SE ÎNCHEIE ETAPA:

-la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, Compartimentul Adopţii întocmeşte un raport final, în care se evidenţiază modul în care s-a adaptat copilul noului mediu de viaţă, propunerea vizând încuviinţarea adopţiei. Acest raport împreună cu alte acte cuprinse în legea adopţiei se transmite instanţei judecătoreşti.

CÂT TIMP E MONITORIZATĂ FAMILIA DUPĂ CE ADOPŢIA A FOST ÎNCUVIINŢATĂ ŞI ÎN CE CONSTĂ MONITORIZAREA ?

-conform legislaţiei în vigoare, monitorizarea postadopţie se realizează trimiestrial pentru o perioadă de cel puţin 2 ani.

-în această perioadă se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare şi se întocmesc rapoarte trimestriale

-la încheierea perioadei de monitorizare postadopţie se realizează închiderea cazului, situaţie transmisă, ulterior, Oficiului Român pentru Adopţii

CÂT DUREAZĂ DE FAPT SĂ ÎNFIEZI UN COPIL ?

-aproximativ 1 an de zile de la depunerea cererii de evaluare şi până la încuviinţarea adopţiei.

ESTE PROCEDURA ADOPŢIEI UNA GREOAIE ?

-Durata unei adopţii şi succesul procesului depinde în primul rând de  aşteptările şi pregătirea adoptatorilor. Pentru copiii din sistem sunt preferabili persoane sensibile, empatice, fără prejudecăţi, doritoare să formeze comuniune familială alături de copii din sistemul de protecţie;

-actualmente sunt mai clare condiţiile în care se propune deschiderea procedurii adopţiei pentru un copil din sistem, însă drepturile şi aportul părinţilor biologici şi a rudelor până în gradul IV, nu sunt şterse.

POT OPTA PĂRINŢII PENTRU O ANUMITĂ VÂRSTĂ, DE UN ANUME SEX, etc. ? POT ALEGE COPILUL PE CARE ŞI-L DORESC, ŞI AICI MĂ REFER LA CULOAREA OCHILOR, A PĂRULUI, A ÎNĂLŢIMII?

-iniţial fiecare cuplu se prezintă cu profilul unui copil imaginar pentru care ei se simt pregătiţi. Pe parcursul activităţilor de consiliere sunt furnizate informaţii vis-à-vis de realităţile copiilor din sistemul de protecţie. De aceea în urma activităţilor de consiliere, majoritatea părinţilor îşi echilibrează aşteptările faţă de viitorul copil adoptat, se orientează spre identificarea propriilor resurse pe care le poate pune la dispoziţia copilului ca şi orice părinte obişnuit. Prin urmare, familia îşi stabileşte priorităţile altfel decât cele cu care au venit iniţial. Înţelegem prin asta că devine, de exemplu, prioritate sănătatea sau potrivirea temperamentală decât vârsta sau aspectul fizic.

DUPĂ CE UN COPIL A FOST ADOPTAT DE O FAMILIE, IAR PĂRINŢII SĂI  NATURALI VOR SĂ ÎL CONTACTEZE, LE ESTE PERMIS?

-actul adopţiei este un act confidenţial. Părinţii fireşti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obţine informaţii cu caracter general vizând persoana adoptată numai dacă există acordul expres al acesteia sau, după caz, al persoanei sau familiei adoptatoare (exemplu : în adolescenţă are o problemă de sănătate gravă care se tratează prin transplant). După dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, adoptatul poate solicita Tribunalului să-i autorizeze accesul la informaţii despre părinţii biologici.

DEZVĂLUIREA SECRETULUI ADOPŢIE

-adoptatorii sunt obligaţi să informeze gradual copilul că este adoptat. În perioada de pregătire se realizează consilierea viitorilor părinţi în ceea ce priveşte comunicarea despre adopţie cu copilul adoptat în funcţie de vârsta acestuia.  

150 comentarii

 1. Ecaterina Ciocan Răspunde

  locuiesc in strainatate impreuna cu sotul; avem sanse sa adoptam un copil din Romania?

  • rodica Răspunde

   sunt gravida si vreau sa dau copilul la o familie cu conditii am 20 de ani si nu am cu ce sa-l cresc.si cu cine am vrut eu sa fac cpoil a fugit din tara si nu vrea sa recunoasca ca e a lui .va rod sa ma contactati pe gemail daca var interesa ,voi naste in decembrie un baetel

   • maria Răspunde

    aș dori să infiez un baietel,dar vreau mai multe detalii…

   • ramona Răspunde

    Ad dori sa anfiez un copil …daca testi deacord sa renunti la dreptulde parinte sisa al treci pe numele meu ma intereseaza

   • Ghile Corina Răspunde

    Eu si sotul ne dorim tare mult un copilas ,de mai bine de 7 ani incercam si nimic! Suntem disperati ,cum putem lua legatura cu tine?

   • farcas zsuzsana Răspunde

    buna ai reusit sa adopti copilasul?

   • natalia tudos Răspunde

    buna seara as dori un nr de telefon sa descutam

   • natalia tudos Răspunde

    asi dori sa descutam daca nu teai razgindit scriemi raspuns

    • Mădălina Diaconu Răspunde

     Am 19 sunt însărcinată în 6 luni și jumătate și as vrea sa ofer spre adopție copil din prima zi de nastere

   • Cristina Răspunde

    Buna! Mai este valabil?

   • Rodica Răspunde

    Fetito (si altele ca tine) , ai impresia ca esti la un targ , unde oferi ceva spre vanzare ? Am si observat cativa potentiali ….clienti ! Sunteti de groaza ; felul in care scrieti si ganditi spune multe despre capacitatea voastra ( nu zic care ) . In primul rand este Saptamana Patimilor si trebuia sa va abtineti macar de-a discuta asemenea chestiuni , iar in al doilea rand daca ati fi avut ….putina minte , din articol puteati intelege cum se procedeaza cu adoptiile ! Si nu in ultimul rand , atunci când faceti …..asemenea pasi sa va ganditi si la consecinte (urmari) ! N-aveti posibilitati sa cresteti un copil , da internet si alte prostii aveti in cap ! Pacat de copilasii nevinovati care suporta consecintele ….(ne)judecatii voastre !

   • Ludmila Răspunde

    Salut cine ma poate ajuta nu pot avea copii as dori sa adopt un copil cine ma poate da un sfat va rog contatatima prim mail. [email protected]

 2. Nela Răspunde

  Ce sansa au cuplurile di strainatate sa adopte un copil,suntem un cuplu cu cetatenie româna

 3. Mariana Camelia Bobirci Răspunde

  Sont cetatean roman si locuiesc in strainatae cu sotul meu stain
  Pot da adoptez un copolas si sa il aduc aici cu noi..va multesc

 4. Camelia Enache Răspunde

  locuiesc in spania cu sotul roman.pot sa adopt?cum o sa ma monitorizeze pe mine timp de 2 ani?sau o va face protectia copilului din spania?

 5. Demis Getas Răspunde

  Demis Atena
  locuiesc in strainatate impreuna cu sotul.Putem adopta un copilas din Romania si sa-l luam cu noi?

 6. Florica Lazin Răspunde

  locuiesc in strainatate cu sotul,avem sanse sa adoptam un copil din Romania si sal aducem aici cu noi.. va multumesc

 7. Lazin Florica Răspunde

  vreau sa stiu daca avem sanse sa adoptam un copil din romania.

 8. romeo Răspunde

  Legile romaniei as adopta nu unu chiar si doi sau trei copii dar asta e romania o tara plina de parlamentari si deputati jegosi care vor numai bani si bani.mie rusine ca sant roman sincer va spun.:((

 9. nina Răspunde

  sunt stabilita an olanda de 17 anii as vrea sa adopt un copil antre 7 si 12 anii din romania as dori sa stiu cum sa procedez pentru a adopta acest copil am o situatie materiala foarte buna astept un raspuns

 10. iona ramona Răspunde

  Sint casatorita in strainatate si vreau sa infiez un copil ce trebuie sa fac ca sal infiez si daca pot sal iau in strainatae.Va rog sami raspundeti Multumesc

  • flori Răspunde

   Sunt insarcinata in 5 luni si jumate si vreau sa.l dau spre adoptie. Tatal copilului nu.l intereseaza de el . Vreau decat pe perioada pana nasc sa am unde sa stau ca parintii mei nu stiu nimic. Ma puteti contacta la nr de tel. 0762371539

 11. Dorina Drita Răspunde

  ce acte ne trebuie in dosarul de adoptie.

 12. Alecsya Răspunde

  Doresc sa dau spre adoptie o fetita nu am posibilitatea sa o pot creste.

  • carmen Răspunde

   Buna ziua,

   Ce varsta are fetita? Din ce localitate sunteti ?Multumesc !

   Cu stima,
   Carmen

  • Maria Răspunde

   Buna vo adopt vu ce mai mare placere !!!!!

  • Nelly Răspunde

   Bunaziua.Ma numesc Ionela ,am 34 de ani si as dori sa situ cat mai multe despre tine si copilasul tau . Ce implica asta ,cat Costa si cad timp duriaza?

   Multumesc frumos.

   • Adina Răspunde

    Sunt adina si părinții mei nu ma primesc acasa cu copil,sunt însărcinată în luna a 6 a si poate gasesc pe cineva sa pot dă spre adopție sau altcumva

    • Oprea cerasela simona Răspunde

     Buna adina sunt interesată de un bebe suntem un cuplu care nu am reusit sa facem un copil nici prin tratamente nici prin însemnări si nici prin vitro.ne dormi enorm un bebe.as dori mai multe detalii daca se poate si sa vb adresa mea de facebook este opera cerasela simona sau adresa de email [email protected]

 13. Iulia Răspunde

  Buna ziua. Eu si sotul meu dorim sa adoptam un copilas cu varsta maxima de doi anisori. Suntem din Bucuresti si am vrea sa ne marim familia cat mai curand posibil!

  • cristiana Răspunde

   am o fetita de un an su jumatate.e isteata si sanatoasa.nu am posibilitatea sa o cresc fiind mama singura.

   • ungureanu elena Răspunde

    Buna ziua.Mai este valabil anuntul dumneavoastra? Eu as dori sa adoptez o fetita .Daca vreti imi puteti lasa un numar de telefon pentru a discuta si alte detalii.

   • marinel&cristina Răspunde

    sunatine la numarul 0766471354,ne dorim din tot sufletul un copilas

   • Nelly Răspunde

    Bunaziua.Ma numesc Ionela ,am 34 de ani si as dori sa situ cat mai multe despre tine ci copilasul tau.Ce implica asta ,cat Costa si cad timp duriaza?
    Emailul meu este [email protected]
    Multumesc frumos.

   • Nelly Răspunde

    Bunaziua.Ma numesc Ionela ,am 34 de ani si as dori sa situ cat mai multe despre tine ci copilasul tau.Ce implica asta ,cat Costa si cad timp duriaza?
    Emailul meu este [email protected]
    Multumesc frumos.

 14. Grunczveig Aurel Mihaela Răspunde

  vreau sa adoptam un copil suntem casatoriti de sapte ani si ne dorim sa adoptam un copil nou nascut daca se pote suntem din baia mare

  • Adina Răspunde

   Buna,sunt Adina si vad ca va doriti un copil eu sunt însărcinată in 7 luni si nu pot pastra copilul va rog vb mai multe daca sunteți interesati pe mail [email protected]

 15. Fernandojupanul Roman Răspunde

  daca sunteti interesati de un copil care se va naste in decembrie cel tirziu intra pe mess [email protected] sau tel 0760511616

 16. Andreea Mihaela Răspunde

  Vreau sa adopt un copil, mentionez faptul ca am o fetita de 12 ani si as mai vrea sa mai am si alti copii, dar de 12 ani incerc si nu se mai poate. Ma simt pregatita sa ofer dragostea de mama neconditionat unui sufletel care are nevoie, ce trebuie sa fac ?stiu ca procedura de adoptie este foarte greoaie si sincer aici in Bacau nu stiu care ar fi primul pas, unde sa merg?adresa mea de mail este [email protected]

 17. Monica Răspunde

  Dorim foarte mult sa adoptam un sufletel. Daca vreo mamica nu-si poate creste copilasul o rugam sa ne contacteze pe e-mail [email protected]

  • flori Răspunde

   Eu doresc sa dau copilul spre adoptie. Sunt gravida in cinci luni si ceva. Singurul lucru e ca pe perioada cat trebuie sa nasc trebuie sa stau undeva ca parintii mei nu stiu. Nr meu de tel este:0762371539

 18. DIANA Răspunde

  Buna, am cetatenie Romana ,sint stabilita in strainatate de peste de 35 de ani. Eu inpreuna cu sotul meu ne dorim f. mult un copil pina la virsta de un an. Cum e procedura? Ce acte sint necesare? MULTUMIM MULT

  • pentru Diana Răspunde

   Cred ca potrivit legii actuale a adoptiei nu este posibil sa adoptati un copil pana intr-un an deoarece aveti domiciliul in strainatate.Trebuie sa contactati ORA si va vor oferi toate informatiile necesare cu privire la documente necesare si procedura.Va doresc succes!

 19. Stoica Ana-Maria Elena Răspunde

  Eu mi.as dori foarte mult sa infiez un copil,incercam de 8 ani sa raman insarcinata,dar din pacate chiar daca am facut tratamente nu am reusit,ne dorim foarte mult sa adoptam un copil,un nou nascut, noi suntem din radauti (suceava) adresa de imail [email protected] Doame ajuta !

 20. Dana Răspunde

  Cine vrea sa adopte un copil sa ma contacteze

 21. cazan gina Răspunde

  Sunt necasatorita,as dori sa adopt un baietel(bebelus)daca se poate!Oare pot?Imi dau autoritatile copil daca nu.s casatorita?Unde trebuie sa intreb?

  • pentru gina Răspunde

   Da Gina, faptul ca esti necasatorita nu este un impediment la adoptie, adreseaza-te DGSAP din raza de domiciliu,poti sa adopti.

 22. Cristina Nicoleta Achihai Răspunde

  Ma numesc Cristina,am 2 copii si sunt insarcinata in 5 luni cu cel de-al treilea insa nu am posibilitatea de a creste un al treilea copil si as dori sa il dau spre adoptie unei familii.Pt mai multe detalii ma puteti contacta la nr de tel : 0725758965

  • Popescu Adrian Răspunde

   Dacă mai este valabilă oferta,am dori sa adoptam noi copilul.
   Contact. 0766304302

 23. Maria Răspunde

  M-ar interesa si pe mine sa adopt o fetita.Cum sa procedez.Daca este vreo d-na insarcinata si nu-si permite de crestere acel suflet nevinovat ma poate contacta pe adresa de mail; [email protected]. Eu si sotul meu ne dorim enorm .

 24. Dana Pancu Răspunde

  Dorim sa adoptam o fetita. daca este vreo doamna insarcinata si nu poate creste copilul asteptam un semn la [email protected] sau la nr 0725473093.
  oferim si pretindem seriozitate

 25. Laura Tery Răspunde

  Eu sunt insarcinata in 9 luni si as vrea sa dau fetita spre adoptie putem lua legatura la telefon sau pe facebook

  • Nelly Răspunde

   Bunaziua.Ma numesc Ionela ,am 34 de ani si as dori sa situ cat mai multe despre adoptarea unui copilas. Ce implica asta ,cat Costa si cad timp duriaza?

   Multumesc frumos.

 26. Laura Tery Răspunde

  Eu sunt insarcinata in 9 luni si as vrea sa dau fetita spre adoptie putem lua legatura la telefon sau pe facebook

 27. Laura Tery Răspunde

  Eu sunt insarcinata in 9 luni si as vrea sa dau fetita spre adoptie putem lua legatura la telefon sau pe facebook

 28. ela Răspunde

  Voi naste un baietel in luna februarie pe care dorim sa-l dam spre adoptie unei familii deoarece nu avem posibilitatea sa il crestem. Rog persoanele interesate sa ma contacteze la 0720084106. Multumesc

 29. Cristina Nicoleta Achihai Răspunde

  Ma numeasc Cristina am 25 de ani si sunt insarcinata in 7 luni cu cel de-al treilea copil si as dori sa il incredintez unei familii care isi doreste foarte mult un copil nou-nascut si nu il poate avea.Pt mai multe detalii ma puteti contacta la nr de tel 0725758965

 30. Yildirim Ronayi Răspunde

  Laura Tery putem lua legătura?

 31. Dana Habet Răspunde

  Eu cresc nepoata de 6 ani singura cu sotul fica mea a plecat in italia si na mai dat semn de viata cum trebuie sa procedez sa trec nepoata pe numele nostru,actual fica o am cu primul sot care a murit de alcol am crescuto de la 7 ani cu al2 lea sot, casatorita legitim cu el, si acum crestem nepoata! vrem sa fie pe numele nostru sa nu ne trezim cu cine stie ce golani la usa sa vinda fata sau sa ne bata an casa ca inbatranim si daca nu munceste prin italia ne gandim la tot ce este rau cu noi1 va multumesc!

 32. Roxana Petrea Răspunde

  locuiesc in bucuresti sant casatorita de 21 ani am ramas insarcinata in urma cu 20de ani si am perdut sarcina de atunci am facut 4 tratamente si operatii si nimic ,ne dorim mult sa infiem un copil sant multe persoane care au copii si nu mai pot avea grija de ei ca sa faci infierea de la stat dureaza foarte mult birocratia asta la noi ,nu mai stim cum sa procedam poate avem sansa sa luam un copil de la o mama care este insarcinata si nu i-lmai doreste din motive personale .multumesc astept propuneri !

  • Adina Răspunde

   Buna roxana vad ca va doriti un bebe eu sunt însărcinată în 7 luni si nu pot ține acest copil din motive personale,daca va intereseaza si va doriti un copil vil pot oferi eu dati un mail [email protected]

  • Elena Răspunde

   Cred ca te pot ajuta…lasati un nr de telefon..urgent..elena

  • Elena Răspunde

   Doamna roxana petre va rog lasati un nr de telefon

   • Laura Răspunde

    buna ziua doamna Elena, sunt insarcinata in luna a 8-a, si nu pot pastra acest copil, adresa mea de mail este [email protected]

    • tania Răspunde

     daca cpoilul nu a fost dat spre adoptie,ne intereseaza foarte mult!Eu mi am pirdut fetita in martie 2015,la 9 ani,tumora cerebrala!…nu pot sa mai am copii,dar imi doresc din tot sufletul.Ar fi un copil foarte iubit si fericit!!!0768460646

 33. bujdoso karla Răspunde

  buna ma numesc karla am21 de ani si sunt casatorita de 2 ani de curand am aflat ca nu voi putea avea copil eu si sotul meu ne dorim enorm de mult un copil ce sanse avem conteaza ca suntem destiu de tineri eu 21 el 28 ?

  • Adina Răspunde

   Buna carla eu sunt adina si vad ca va intereseaza sa adoptați un copil,eu trebuie sa nasc peste 2 luni si ceva si nu am posibilitatea sa țin acest copil fiindcă sunt la o varsta mai frageda,daca va mai intereseaza da ti un mail [email protected]

   • anca Răspunde

    Buna i-mi doresc foarte mult un copil de la o graviduta care nu doreste sa pastreze acest copil nr tel 0740293160

 34. Florin Dody Răspunde

  si eu sint interesata sa adopt un copil daca mai esti dispusa sa iti dai fetita spre adoptie te rog sa imi dai un semn .Multumesc

 35. Florin Dody Răspunde

  si eu sint interesata sa adopt un copil daca mai esti dispusa sa iti dai fetita spre adoptie te rog sa imi dai un semn .Multumesc

  • Adina Răspunde

   Buna sunt adina si eu sunt însărcinată în 6 luni si as vrea daca gasesc pe cineva sa dau spre adopție sau altcumva daca se poate ca acasa părinții nu ma primesc cu bebe

   • Diana Răspunde

    POTI LOCUI LA MINE ADINA. SCRIE/MI UN MESAJ. TE AJUT CU PLACERE.
    POT ADOPTA EU BEBELUSUL. ASTEPT URGENT SA IMI SCRII. DIANA

   • Diana Răspunde

    Adina
    Adresa mea email : [email protected]
    Astept sa ma contactezi in legatura cu bebe al tau.
    Daca nu poti sa il cresti , si doresti sa il dai spre adoptie, daca este un copil sanatos eu pot fi o sansa pt.viitorul lui\ei.
    Diana

 36. Adina Răspunde

  Buna seara sunt Adina si sunt însărcinată in 6 luni si vreau sa dau copilul spre adopție,părinții mei nici nu vrea sa audă de copil /vreau sa ma ajutati va rog.multumesc

 37. Adina Răspunde

  Va rog daca puteti sa ma ajutati cineva si va intereseaza copilul ce il voi naste peste 3 luni lăsați un nr de tel sa vb/va multumesc

 38. Nicoleta Eremia Răspunde

  cine poate sa imi spuna cum se completeaza o fisa care are ca titlu SCALA RESURSELOR MATERIALE ALE FAMILIEI

 39. Lali Răspunde

  Suntem un cuplu care isi doreste foarte mult un copil. Daca exista vre-o graviduta care nu isi permite sa-l creasca si este dispusa sa-l dea spre adoptie, va rog sa ma contactati la adresa de mail: [email protected]

 40. Aura Nedelcu Răspunde

  dureaza foarte mult procedurile cu adoptia de de ce nu ti-l da mai repede de un 1 an? sint multe femei dornice de a creste un copil de ai oferii o buna crestere dar ce folos ca nenorocitul de stat roman te tine in tensiune 1 an pacat pt ca in timpul asta de 365 de zile ar putea trai mai bine in sinul unei familii adevarate si nu prin spitale sau prin centre de plasament chinuiti si batuti

 41. Mihaela Gavrila Răspunde

  Laura Tery Laura, sper ca ai nascut un copil frumos su sanatos. Ce decizie ai luat cu privire la adoptie?

 42. Pitika Ta Răspunde

  Sunt insarcina in 8 luni. Si as vre sa dau copilul spre adoptie. Nu am conditii de crestere.

 43. Cristina Răspunde

  Buna,sunt insarcinata in 7 luni,as dori sa-mi dau copilul spre adoptie unei fam ce asi doreste sa aiba un copil,nu imi pot permite sa cresc acest copil,daca este cineva care asi doreste,eu voi naste un baietel.

 44. Tatiana Lupu Răspunde

  Buna.contacteaza la adresa de email [email protected] Noi suntem un cuplu casatorit de 14 ani dar nu am putut să avem un bebe.tin sa mentionez ca nu suntem in tara .de 6 ani locuim in franta.daca te intereseaza astept raspuns.

 45. Lupu tatiana Răspunde

  Buna.suntem un cuplu care doreste sa adopte un copil.daca exista vre o mamica care nu poate sa il cresca astept si vrea sa il dea spre adoptie astept sa ma contacteze

  • Laura Răspunde

   Buna ziua, eu sunt in sarcinata in luna a 8-a, si nu pot pastra acest copil

   • Ella Răspunde

    Il vreau eu

   • Ella Răspunde

    Doresc sa adopt 1-2copii. Daca sunt mamici gravide care vor sa-si dea copiii as dori foarte mult sa ii cresc eu.mi ar place sa fie chiar si gemeni. Vreau 2 fetite ori pereche.noi avem doi copii biologici, dar dorim sa si adoptam.deci mamico suna ma daca vrei sa l dai , in cazul in care nu iti permite situatia sa-i cresti.O726183566

   • Diana Răspunde

    LAURA TE ROG CONTACTEAZA MA .
    TE AJUT EU CU MARE PLACERE.
    DIANA
    [email protected]

 46. Larisa Răspunde

  buna,sunt o gravida in 8 luni,nu pot sa-mi permit sa cresc acest copil,nu am conditii,as dori o famile care asi doreste un copil sa al dau spre adoptie,va fi un baietel

 47. Ella Răspunde

  [email protected] contacteaza ma. Daca tu nu poti sa ti cresti pruncul si vrei sa l dai, eu vreau sa l cresc cu toata dragostea.

 48. Diana Răspunde

  Doresc sa adopt o fetita bebelus.
  Daca exista o mamica tanara care nu are posibilitatea de a si creste bebelusul, nu are unde locui , pina la nastere , sau are deja bebelusul pina la 1 an sa ma contacteze. Voi fi sprijinul tau.
  Adresa mea de email : [email protected]
  Cu mult drag
  Diana

 49. incredibil!!! Răspunde

  INCREDIBIL CE VAD AICI! Piata de vandut (donat) copii! Zici ca-s cartofi! Inconstientelor (ca sa nu jignesc si sa zic-proastelor) care sunteti insarcinate, n-ati stiut ca nu puteti sa-l cresteti? sau ca nu va lasa parintii? sau cate alte minciuni??? Sa va fie rusine! Mult success celor care chiar vor sa adopte un copilas si sa-i ofere o viata frumoasa!

 50. Matey Balmus Răspunde

  Buna ziua asi fi interesat de o fetita pentru adoptie,locuim in germania, ne puteti contacta
  La.015171545285.Multumim.

 51. Alina Răspunde

  Suntem o familie de aproximativ 10ani căsătoriți și din păcate nu avem copii și nedorim foarte mult un copil dacă dorește cineva să ne ajute sa creștem sau sa adoptam un copil, chiar sa avem și grija de mama așteptăm să ne contactați pe adresa de e-mail [email protected] sau la nr de tel 0767632777

 52. Alina Răspunde

  Suntem o familie de aproximativ 10ani căsătoriți și din păcate nu avem copii și nedorim foarte mult un copil dacă dorește cineva să ne ajute sa creștem sau sa adoptam un copil, chiar sa avem și grija de mama așteptăm să ne contactați pe adresa de e-mail [email protected] sau la nr de tel 0764632777

 53. Bogdy Răspunde

  Caut mamica insarcinata sau cu un bb f mic,de preferat singura sau necasatorita legal,care nu poate creste copilul spre adoptie 0745379051

 54. mirela Răspunde

  Buna ziua, suntem o fam din Buzau,casatoriti de 10 ani si Nu putem avea copii. Am vrea sa infiem un bebe nou nascut.

 55. Emanuela Răspunde

  Sunt mama a doi baieti de 19 respectiv 12 ani … dar mi-as dori tare mult sa înfiez o fetita (Dumnezeu n-a îngăduit sa ne ofere una) …dar cum procedurile de adopție in România sunt foarte anevoioase, as dori sa găsesc o viitoare mama care din motive personale nu-si poate creste fetita si poate s-o ne-o încredințeze nou..menționez ca eu si sotul meu avem 20 de ani de căsătorie si locuim in Italia cu totii (noi si băieții) avem o situație materială destul de buna . Daca e vreo mămică ce dorește sa ia legătura cu mine las emailul [email protected]
  Mulțumesc!!! …si sper ca in curând marea noastră dorinta de-a avea si-o fetita in familia noastră, sa devina realitate !!!!

 56. Catalina Răspunde

  Buna as dori din tot sufletul sa adopt un baietel nou nascut sau cateva luni .Daca esti insarcinata si nu ti doresti copilul te rog sa ma contactezi.0734517275

 57. Anca Răspunde

  Doamne ce comentarii !!! Ce ma ingrozeste cel mai mult este ca femeile care isi doresc copii nu au in ele pic de pornire sa le incurajeze pe cele care vor sa isi dea copii . Daca ati iubi cu adevarat copii nu asa ati proceda … ci v ati arata bunavointa sa le ajutati pe cele care cred ca ar putea sa isi dea copii … Sunt socata pe cuvant !! Dumnezeule in ce lume traim ???

 58. Anca Răspunde

  De parca asta e o piata .. daca esti insarcinata si nu il doresti – eu il vreau ….. . Serios ??? Ce .lume bolnava . De aceea nu aveti copii dragelor , ca nu aveti inima ci doar dorinta aceea bolanva de a avea voi un bebe . Nu sa il aveti pt el , pt a oferi viata si pt linistea voastra personala de a avea un copil . Si voi va credeti miloase si cu suflet mare ,,,, ingrozitor , infricosator !! Dar sa adoptati un copil cu nevoi speciale nu v a doriti ? Zic si eu … daca tot aveti asa o inima mare .
  Si voi ametitelor care sunteti insarcinate , mangaiati va burtica si trimiteti ganduri bune copilului , ceretii iertare pt gandureile de abandon … nu o sa va iubeasca nimeni cum o v a face sufletul ala care se afla in voi prin puterea lui Dumnezeu .

 59. Angelica Bumbac Răspunde

  Doresc sa infiez un copil deoarece am crescut patru si mai vreau dar nu mai pot face. Iubesc foarte mult copii. Stiu sa-i coplesec cu dragoste si afectiune. Imi place ceea transmit ei prin afectiunea lor. Sunt in concubinaj cu un barbat de un an si cinci luni el are 41 de ani si eu am 51 dar nu mai pot face copii. Ne dorim foarte mult sa avem un copil impreuna. De aceea dorim sa infiem. Dar locuim in apartament cu chirie si avem conditii de trai, putem sa infiem si noi un copil? Nu conteaza varsta, etnia sau culoarea ochilor.

 60. guta Răspunde

  nu stiu cum incep dar poate o sa raderti de mine sunt casatorit de 21 de ani dar nu am copii,nu ma intrebati decontroale ,am facut deestule ,ce vreau este ca vreau un cuplu asemaator mie ,<ca sa nu o mai lyungim pentru sex in grup sa vedemn ce iese ,de aceea am spus asemanbator mie ,si nu o spun cu nici o ironie este adevatat nu am copii ro378573464g serioziutate tel /07378573464 numele nu este important

 61. daniela Răspunde

  Buna seara.as dori tare mult sa adopt un copil din păcate eu nu pot face copii.daca esti vro mamica însărcinată si nu ai posibilitatea sal crești.imi poti lasa un sms la numărul de telefon0728393418

 62. Cristina Răspunde

  Buna , am 17 ani si sunt insarcinata , in aprilie trebuie sa nasc
  Tatal copilului nu vrea sa-l recunoasca
  Si vreau sa dau copilul spre adoptie ca eu nu voi putea sa am grija de el

 63. Mădălina Diaconu Răspunde

  Sunt însărcinată în 6 luni și jumătate am 19 ani dar as dori sa dau copilul spre adopție nu am posibilitatea de al creste am deja un băiețel însă nu pot sa cresc ambii copii. Lăsați mesaj pe numărul 0752883663. Rog seriozitate.

 64. maria Răspunde

  Buna seara.as dor tare mult sa adopt un copilaș de preferinta băiat.daca ești vor mămică însărcinată si nu ai posibilitatea del crește imi poți lasa un sms la numărul de telefon0732836763

 65. Mădălina Răspunde

  Buna seara.imi doresc din tot sufletul sa adopt un bebeluș daca ești vro mămică însărcinată si nu ai posibilitatea deal crește imi poți lasa un sms la numărul de telefon0734561177.cu încredere eu am posibilitatea deam crește cu mare drag.

 66. Bolea Nicoleta Răspunde

  Sunt însărcinată în 7 luni am 21 ani dar as dori sa dau copilul spre adopție nu am posibilitatea de al creste am deja un băiețel însă nu pot sa cresc ambii copii. Lăsați mesaj pe numărul 0742392606 Rog seriozitate.

 67. marina Răspunde

  buna seara.imi doresc din tot suflet sa adoptez un bebelus.daca esti vro mamica insarcinata si nu ai posibilitatea sal cresti.noi suntem o familie doritoare de copii.eu nu pot avea copii din aceasta cauza ne dorim sa adoptam un copil sai oferim o viata frumoasa.ma puteti contacta la numarul de tel.0755640943

 68. Emma Răspunde

  Buna,
  Suntem o familie creștina din Statele Unite. Eu sunt cetățean roman-american iar soțul e american. Avem un băiețel de 4 ani care e iubit, îngrijit, si răsfățat la maxim, și am vrea sa adoptam o fetița deoarece noi nu mai putem avea copii și avem încă atâta dragoste sa oferim încă unui copil. Am dori sa aibă vârsta nou-născut, din prima zi dacă se poate! Suntem in Romania pentru 2 ani (cu lucrul) iar apoi ne întoarcem înapoi in Michigan, SUA. Oare ar fi destul 2 ani sa terminam un proces de adopție? [email protected]
  0724641363 Emily Merrow

 69. Elena Răspunde

  Buna seara im doresc din tot sufletul sa adopt un copil eu nu pot face din cauze medicale caut o mamica care din diferite motive nu poate pastra acestA copilas am o situatie buna te rog cauta ma la nr suna sau da sms 0732037470

 70. Ionela Răspunde

  Buna ziua.
  Imi doresc sa adopt un bebeluș eu din pacate nu pot avea copii din cauze medicale.eu si sotul meu ne dorim sa facem un bine unei mamici fara posibilitati.care doresc sa dea copilu spre adopție imi puneti lasa un sms la nr de telefon.0741113294 aștept oricând

 71. Roxi Răspunde

  Buna seara. Dacă ești însărcinată și nu ai posibilitatea să-l crești.eu imi doresc sa adopt un copil din toata inima ma puteti contacta la nr de tel. 0739755041

 72. Rodica Răspunde

  Mai , da v-ati dilit rau de tot ! Mai acu un an , tot in urma unui articol asemanator , o gramada de (in)culti faceau programari pentru….. permisul de conducere ! Nu trece bine anul si-avem un ….targ de luat, vandut , cumparat , pasat copii , mai ceva ca mingile de tenis . Refuz sa cred ca la atatea persoane ….onorabile nu le mai functioneaza ….hard-ul ! Pe bune , in halul asta suntem ? Inca mai cred ca e o gluma !

 73. samantha Răspunde

  Buna ziua contactati [email protected] daca sunteti interesat de
  adoptarea copilului, eu si sotul meu am adoptat de aici in privat.
  Mulțumiri

  Samantha

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Mai multe despre Locale
viroze, pneumonii, DSP Satu Mare
S-a dublat numărul de pneumonii în ultima săptămână

În perioada 25 februarie – 3 martie s-a înregistrat o creștere îngrijorătoare a numărului de viroze și pneumonii, conform raportării...

Închide