Ultima actualizare: azi, 19:34
Locale

ANUNȚ. Se caută șef pentru Poliția Satu Mare. Care sunt condițiile cerute

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare organizează concurs de angajare pentru postul de șef al poliției municipiului reședință la Poliția Municipiului Satu Mare, prevăzută cu gradul profesional de comisar șef de poliție.

Condiţii de participare:

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) – să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență ori echivalentă (anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna) într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale / studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;

să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de specialitate: cursuri postuniversitare sau de masterat în specializarea management sau specializările domeniilor fundamentale științe inginerești sau științe sociale/studii de master ciclul II de studii universitare în domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale/ studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;

 1. b) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop ;
  c) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
  d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  e) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 2. f) să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel Strict secret;
 3. g) să dețină/să obțină avizul conform pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
 4. h) să aibă gradul profesional minim inspector principal de poliție;
 5. i) vechime în muncă 7 ani, din care în M.A.I. 5 ani;
 6. j) să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de cel puțin 5 ani;
 7. k) să aibă o vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I. de cel puțin 3 ani.

 

Reguli privind înscrierea la concurs:

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare – Serviciul Resurse Umane, până la data de 07.11.2019 ora 14.00.

Înscrierea și depunerea dosarului de recrutare se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul/este încadrat candidatul.

Înscrierea la concurs se face în perioada susmenționată, prin depunerea în volum complet a următoarelor documente, astfel:

 1. cererea de înscriere şi CV (conform modelelor prevăzute în Anexele nr. 3 și 5);
 2. actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (documentele de studii vor fi însoțite de foile matricole/ suplimentele la diplomă/anexe după caz);
 3. adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate, cu menţiunea “apt funcţii de conducere”;
 4. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4);
 5. candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare vor depune şi adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte următoarele:

– gradul profesional;

– nu sunt cercetaţi disciplinar;

– nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

– faţă de aceștia nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

– nu sunt puși la dispoziție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau suspendați din funcție în condițiile art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare;

– vechimea în muncă și vechimea în M.A.I;

– vechimea în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

– calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

– nivelul de acces la informaţii clasificate;

Documentele prevăzute la lit. b) vor fi prezentate de către candidat în original, urmând ca acestea să fie xerocopiate, originalul documentului fiindu-i restituit candidatului pe loc, iar xerocopia certificată în prezența acestuia pentru conformitate va rămâne la dosarul de candidat. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor prevăzute la lit. b), dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora. Documentele vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Reguli privind examinarea psihologică:

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, la o dată ce va fi comunicată ulterior, după programarea acestora de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

 

Comisia de concurs va verifica până la data de 20.11.2019 corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare și îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare. La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite și care îndeplinesc condițiile de participare.

 

Desfăşurarea concursului:

Concursul va avea loc la sediul I.P.J. Satu Mare,  în data de 28.11.2019, ora 11.00, după un program care va fi stabilit de către comisia de concurs şi comunicat candidaţilor, iar proba de concurs va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau video.            

Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minim 7,00, fiind declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Satu Mare şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii.

Orice informație/modificare/completare ulterioară referitoare la desfășurarea concursului va fi afișată la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare și postată pe pagina de internet a unității sm.politiaromana.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare la telefon 0261/807777 – interior 20663.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.