Ultima actualizare: azi, 20:04
Locale

Ambulanța caută un auditor. Condiții de concurs

ambulanta accidentServiciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare , cu sediul in loc. Satu Mare  , str. Careiului  , nr. 26/A, Telefon : 0361405621 , Fax : 0261-741360 ,CF-8069902prin prezenta va rugam sa publicati  in   conformitate cu prevederile Hot.nr.286/2011,art.7 alin.4 in data de 31.03.2016 , urmatorul :

ANUNT

Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare , cu sediul in loc. Satu Mare  organizeaza  in conformitate cu HGR nr.286/2011,art.7,alin.4 concurs pentru ocuparea :

un post auditor II – Statia  Satu Mare – comp.audit intern – perioada nedeterminata

Concursul se desfasoara in 22.04.2016, ora 9,00 la sediul Serviciului Satu Mare , str.Careiului , nr.26/A  si consta in urmatoarele probe :

Probele de concurs sunt:

1)proba scrisa –test grila -in data de 22.04.2016 ,ora 9

3)interviu – in data de 27.04.2016 ora 9 (abilitati si cunostinte impuse de functie ,capacitati de analiza si sinteza)

Dosarele se primesc de  la data de 01.04.2016  pana la data de 14.04.2016 ora 15,00 la sediul unitatii , Comp. Resurse Umane , contact :0361405621.

Pentru a participa la concursul organizat pentru recrutarea personalului contractual, candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele :

Conditii generale :
        a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

        b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

        d) are capacitate deplină de exerciţiu;

        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime in munca si profesie  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

        g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice postului de auditor II :

– Studii  superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta in stiinte economice  ;

– Vechime in specialitatea compartimentului de audit  de minim  1 an  ;

– In vederea respectarii art.20 alin.3 din Legea nr. 672/2002 se vor depune la dosar diplome ,foi matricole si certificate de absolvire care sa ateste dobandirea de competenţe profesionale  in domeniile :

    a) audit intern;

    b) managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă;

    c) management;

    d) contabilitate;

    e) finanţe publice;

    f) tehnologia informaţiei;

    g) drept.

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba, minim 50 de puncte . Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea  celorlalte probe  .

Pentru inscrierea la concurs  pentru postul de auditor II , candidatii vor

 depune un dosar de concurs  care va contine urmatoarele documente:
         a) cerere de înscriere la concurs;

         b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

         c) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în profesie  ;

         d) copia legalizată a diplomei de licenta ;

          f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

         g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

          f) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Concursurile  se vor  desfasura conform calendarului estimativ atasat. Tematica si bibliografia este afisata alaturat.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern- cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii- cu modificările şi completările ulterioare

Legea contabilităţii nr. 82/1991- cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice- cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale- cu modificările şi completările ulterioare

OUG nr 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii – cu modificările şi completările ulterioare

OG nr 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv- cu modificările şi completările ulterioare

HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HG nr. 841/1995 – privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice- cu modificările şi completările ulterioare

H.G.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Ordinul MS nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii

Ordin MFP nr 1792/2002 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Ordin MFP nr  923/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

Ordin MFP nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia

Ordin MFP nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

    Calendar de desfasurare concurs

Calendarul estimativ al concursului cf.HGRnr.286/2011  de ocupare post –auditor II – durata nedeterminata pe loc de munca, conform anuntului :

 • 31.03.2016 – anuntarea concursului ( data, loc, tematica si bibliografie de concurs, mod de desfasurare, numar posturi scoase la concurs );
 • 01.04.2016– depunerea dosarelor de concurs
 • 14.04.2016, ora 15,00  – ultima zi de depunere a dosarelor;
 • 15.04.2016 – ora 9,00 inaintarea dosarelor catre comisia de concurs;
 • 15.04.2016. – verificarea dosarelor candidatilor de catre comisia de concurs;
 • 15.04.2016, ora 12,00 – afisarea rezultatelor verificarii dosarelor;
 • 18.04.2016 , pana la ora 12,00-  depunere de contestatii de catre candidatii respinsi in urma verificarii dosarelor de catre comisia de concurs;
 • 19.04.2016, ora 12,00 – solutionarea contestatiilor, afisarea si publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs;
 •  22.04.2016, ora 9,00 – desfasurarea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice ;
 •  22.04.2016, ora 13,00 – afisarea rezultatelor la proba scrisa, eliminatorie;
 •  25.04.2016, pana la ora 13,00 – depunerea contestatiilor la punctajul obtinut la proba         eliminatorie;
 • 26.04.2016 , ora 8.00- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie si afisarea rezultatelor;
 • 27.04.2016, ora 9,00 – sustinerea probei de interviu
 • 27.04.2016, ora 12,00 – afisarea rezultatelor de la proba -interviu ;
 • 27.04.2016, pana la ora 12,00 – depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba de interviu  ;
 • 28.04.2016, ora 12,00 – solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba- interviu si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;
 • 29.04.2016 ora 13,00 – afisarea rezultatelor finale;

Calendarul aprobat este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor inscrisi la concurs. In vederea angajarii, candidatul declarat admis trebuie sa se prezinte la Comp.R.U.N.O.S.

Intocmit , Comp.RUNOS –    Ec.Dan Delia                                  

MANAGER GENERAL , 

 Ec.OPRIS GABRIELA 

Un comentariu

 1. claudia Răspunde

  OMFP 3512/2008 a fost abrogat la data intrarii in vigoare a OMFP 2634/2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.